Lietuviu English
Jūs esate: PagrindinisSpecialieji leidiniai
Meniu
Žurnalas
Specialieji leidiniai
  Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos tradicija ir paveldo dalybos
  Orientas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos visuomenės tradicijoje: totoriai ir karaimai
  Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos tradicija ir tautiniai naratyvai
  Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmų Atkūrimo Byla. Vieno požiūrio likimas
  Pirmasis Lietuvos Statutas ir epocha: straipsnių rinkinys
  Lietuvos sovietinė istoriografija
  Tarp istorijos ir būtovės
Internetinė žurnalo versija
Kontaktai ir nuorodos
Draugai
Tinklapį kūrė
č4
Girius MERKYS
 
  Specialieji leidiniai  
   
 

 

„Tarp istorijos ir būtovės. Studijos prof. Edvardo Gudavičiaus 70 – mečiui“

(specialusis leidinys, tomas 1)

Vilnius: Vilniaus univetsiteto leidykla, 1999. - 518 p.

Jubiliejinis straipsnių rinkinys, skirtas prof. Edvardui Gudavičiui jo 70 - proga.

 

„Lietuvos sovietinė istoriografija. Teoriniai ir ideologiniai kontekstai“

  (specialusis leidinys, tomas 2).

Vilnius: Vilniaus univetsiteto leidykla, 1999. - 430 p.

Ši knyga atsirado iš reikalo atsakyti į klausimą, iškilusį išsilaisvinusios Lietuvos istoriografijai: kas ji ir į kurią pusę turi pasukti? Paščiausia būtų tarti, kad sovietinė epocha pasibaigė, praėjo visa, kuo ji buvo užteršusi istorijos mokslą, o tai, kas anuoment buvę autentiška ir vertinga, savaime prigijo Nepriklausomybės dirvoje ir toliau duoda vaisių. Taigi dabar galima dirbti toliau, arba radikaliai atsinaujinti pagal pasirinktą pavyzdį. Tačiau taip nepastebima ar pamirštama, kad tiek instituciniu, tiek asmeniniu tiek kultūrinių tradicijų požiūriu Lietuvos istoriografija dar daug kuo sovietiška. Todėl būtina sąmoningai ir kritiškai įvertinti šį sovietinį paveldą, atskiriant pelus nuo grūdų, aiškiai atsakant į klausimus, kurių dalykų atsisakome, ir į kuriuos atsiremiame  bei ką tęsime.

 

 

„Pirmasis Lietuvos Statutas ir epocha: straipsnių rinkinys“

(specialusis leidinys, tomas 3).

Vilnius: Vilniaus univetsiteto leidykla, 2005. - 302 p.

Rinkinyje, parengtame pagal tarptautinėje mokslinėje konferencijoje, skirtoje Pirmojo Lietuvos Statuto 475 metų sukakčiai, perskaitytus pranešimus, Lietuvos ir užsienio istorikai analizuoja statutų vaidmenį Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ekonominiame bei politiniame gyvenime, teisės ir kultūros plėtroje.

 

 

"Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmų Atkūrimo Byla.

Vieno požiūrio likimas"

(specialusis leidinys, tomas 4)

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006. - 236p.

 

 Leidinys skirtas vienai svarbiausių pastarųjų metų paveldosaugos aktualijų – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmų atkūrimui. Veikale į aktualiją žvelgiama iš dviejų perspektyvų. Viena perspektyva – studijos, kuriose pasitelkiant šiuolaikinius mokslinius kontekstus svarstomi praktiniai Valdovų rūmų atkūrimo, pritaikymo klausimai bei pateikiami konkretūs siūlymai. Vilniaus universiteto darbo grupės 2002-2004 m. parengtos studijos pateikiamos kaip istoriniai dokumentai, atspindintys tam tikro laikmečio vieną iš požiūrių į Valdovų rūmų atkūrimą. Kita vertus, šie dokumentai peržengia istoriškumo ribą – jais parodoma, kaip konkrečios problemos gali būti sprendžiamos pasitelkiant teorines įžvalgas. Antra perspektyva – teoriniai tekstai, kuriuose analizuojami paveldosaugos disciplinos reiškiniai – paveldosaugos paradigmos ir tarpdiscipliniškumas, paveldo autentiškumas ir atkūrimas.

 

"Lietuvos didžiosios kunigaikštijos tradicija ir paveldo dalybos"

(specialusis leidinys, tomas 5)

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008. - 435 p.

Šiame straipsnių rinkinyje analizuojami iš tradicinių istoriografijų ateinantys stereotipiniai vaizdiniai, į Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos bendrabūvio tradicijas orientuoti tapatumai bei integraciniai procesai. Kartu knygoje tiriama, kaip modernių tautų ir Lietuvos etninių grupių tapatybės atsirado ir plėtojosi, sąveikaudamos su įvairiomis etninėmis, kalbinėmis ir konfesinėmis grupėmis bei kultūromis.

Straipsniai šiame rinkinyje suskirstyti į tris skyrius. Pirmajame skyriuje aptariama LDK paveldo „dalybos“ lietuvių, lenkų, baltarusių ir rusų istoriografijose bei LDK, kaip imperijos, samprata. Antrojo skyriaus E. Gudavičiaus, Z. Norkaus, D. Katz, G. Kirkienės ir S. Temčino straipsniai nagrinėja naujas LDK istorijos problemas: lietuvių tautinę savimonę XIV a., LDK, kaip imperijos, fenomeną, religines tapatybes slaviškose žemėse XIV–XVIII a., stačiatikių integraciją į LDK visuomenę XV–XVI a. bei LDK sampratą žydų tradicijoje. Trečiasis skyrius skirtas LDK palikimui skirtingų modernių valstybių, tautų ir etninių mažumų tapatybėse nagrinėti.

Šis leidinys yra dalis Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo projekto „LDK paveldo „dalybos“. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos tradicija: modernių valstybių, tautų ir etninių mažumų tapatybės istoriniuose kontekstuose“.

 

 

"ORIENTAS LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTIJOS visuomenės tradicijoje: totoriai ir karaimai"

 (specialusis leidinys, tomas 6)

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008. - 370 p.

 

Straipsnių rinkinį sudaro šeši teminiai skyriai. Pirmajame skyriuje spausdinami straipsniai tradicine istorine tema: LDK totorių ir valdžios santykiai, totorių bendruomenės integracijos ir asimiliacijos problemos, karaimų lokalinių bendruomenių padėtis, pirmą kartą istoriografijoje nagrinėjama abiejų bendruomenių demografinė situacija, atskleidžiama karaimų kultūrinė veikla Vilniuje tarpukario laikotarpiu. Antrasis skyrius aprepia straipsnius, skirtus aktualiems totorių raštijos aspektams. Jų autoriai nagrinėja religinių rankraščių kultūrinius, teminius ir kalbinius sluoksnius, rašo apie naujai aptiktus rankraščius bibliotekų saugyklose ir privačiose kolekcijose. Karaimų religinei raštijai skirtas straipsnis apie Jakobo Duvano katekizmą. Trečiąjį skyrių sudaro straipsniai, kuriuose nagrinėjamos karaimų kalbos problemos, antroponimai ir papročiai. Pagaliau išsiaiškinta ir Keturiasdešimt Totorių kaimo pavadinimo kilmė. Ketvirtasis skyrius atiduotas autoriams, kurie svarsto totorių ir karaimų įvaizdžio visuomenėje ir raštijoje problemas. Penktąjį skyrių sudaro straipsniai, atskleidžiantys iškilių Lietuvos totorių nežinomus biografijų faktus. Šeštasis skyrius atspindi totorių ir karaimų istorinę atmintį. Jį sudaro archyvų aptarimas, šaltinių publikacija ir fiksuota gyva atmintis, perteikta per amžininkų pasakojimus. Taip pat pirmą kartą bandoma pažvelgti į totorių ir karaimų bendruomenių tapatumo formavimąsi virtualioje tikrovėje. Straipsniai skelbiami originalo kalbomis (anglų, baltarusių, lenkų, lietuvių ir rusų), pateikiamos santraukos anglų ir lietuvių kalbomis. Tokį straipsnių publikavimo principą lėmė autorių tarptautinis kolektyvas bei suvokimas, kad taip jie bus lengviau ir plačiau prieinami, patrauks daugiau skaitytojų.

 

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos tradicija ir tautiniai naratyvai

(specialusis leidinys, tomas 7)

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009. - 376 p.

Šis straipsnių rinkinys yra Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo remiamo tęstinio projekto LDK paveldo „dalybos” II dalis. Be to, jame yra keletas publikacijų, parengtų Vilniaus universitete 2008 m. lapkričio 20–22 d. vykusioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Lietuvos Didžioji Kunigaikštija ir jos tradicija: tautinių naratyvų likimai, dedikuotoje istoriko Zenono Ivinskio 100-osioms gimimo metinėms, skaitytų pranešimų pagrindu.

Tiek ankstesnėje, tiek šioje knygoje analizuojami iš tradicinių istoriografijų ateinantys stereotipiniai vaizdiniai, į Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos (LDK) tautų bendrabūvio tradicijas orientuoti tapatumai bei įvairūs integraciniai procesai.

Sudarytojas: prof. Alfredas Bumblauskas, doc. Grigorijus Potašenko

 

 

 

 

 
   
   
2005 - 2006 © c4 dizainas ir programavimas giriaus